"Цялото е повече от сумата на неговите части."Какво е система? Системата е сума от елементи, които си взаймодействат помежду си, функционират заедно и се стремят към постигането на резултат. Елементите в системите функционират като един цял организъм. Системата съществува в околна среда, с която се извършва непрекъснат обмен на информация.
За да бъде разбрана една система тя трябва да се разглежда цялостно. Ако разгледаме съставните й части поотделно ние никога няма да можем да добием представа за същността й:
Пример: Ако изберем да наблюдаваме един служител във голяма фирма ще получим представа за неговите лични качества, но  никога не бихме могли да оценим дейността на компанията /т.е полето ни на изследване ще бъде ограничено/.  За нас няма да бъде възможно да проследим процеса, който се случва при взаймодействието на служителите, отделите и компанията, няма да е възможно да отчетем резулат от процеса на общуването с други фирми, обратната информация и оценка, които се връщат от околната среда към компанията.
Когато съставните части на една система функционират добре - то тогава системата е цялостна. Всяка система може да влиза във взаймодействие с друга или повече системи/ по-големи по обхват/, които от своя страна да взаймодействат с други. В този вариант /възходяща посока/ може да се говори за супер системи/ макро системи, т.е системите притежават свойството йерархия. Ако разгледаме процеса от супер система по обратен ред спокойно може да наречем всяка по-малка система- подсистема. Тук важи правилото, че колкото по-детайлно изучаваме една система, толкова повече ще се стеснява полето ни на изследване и обратно ако фокусът ни е върху цялата система- обхватът на изследване е много по-широк. Системите могат да се интегрират една в друга. Благодарение на създадените помежду им връзки и процес на взаймодействие се формира суперсистема, която също позволява да бъде изследвана като самостоятелна система. Това разбира се е възможно когато съществува правилно функциониране и цялостност.
Едно от най-важните свойства на системата е, взаймосвързаност. Какво означава това? Всяко изменение, което настъпва в елементите на системата води до промени и в други нейни части. Когато в една компания се разкрие или закрие отдел или се наложи промяна или престуктуриране на вече функциониращ елемент следва да настъпи различие в цялата система.
"Цялото е повече от сумата на неговите части."
Людвиг фон Берталанфи

Системната теория намира приложение и във фамилната терапия. Семейството се разглежда като жив организъм, жива система.  Индивидът е част от по-голямото цяло. Семейството следва своя структура /йерархия/, определя роли, граници, функции, споделя общи вярвания, правила и изпълнява общи задачи. Нашите представи, поведение, отношения с околните се формират и научават в семейната среда.
Семейният терапевт се фокусира върху динамиката на отношенията в семейството, контекста и историята на цялата семейна система.